top of page

Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website(s), producten en diensten van Hyfen B.V. (vanaf nu: Hyfen), tenzij voor een website, product of dienst uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring wordt gehanteerd. Deze privacyverklaring is daarom in ieder geval expliciet niet van toepassing op de verwerkingen via www.mijnwaardeoverdracht.nl, waarvoor de daar gepubliceerde privacyverklaring geldt.


In deze verklaring wordt toegelicht hoe, hoe lang, waarom en op basis van welke grondslag Hyfen uw persoonsgegevens verwerkt. Ook wordt uitgelegd wat uw rechten zijn in geval u het daar niet bijvoorbeeld niet mee eens bent, of u meer wilt weten over de verwerking van uw gegevens.
 

U kunt contact opnemen met Hyfen via info@hyfen.nl.

Verzamelen van gegevens door Hyfen of namens Hyfen door een derde

Voor zover uw gegevens worden verwerkt onder deze privacy verklaring, zal Hyfen uw gegevens alleen verwerken wanneer u deze aan Hyfen heeft verstrekt. Hyfen maakt soms gebruik van een derde partij ten behoeve van deze verstrekking. Uw gegevens worden dan tevens verwerkt door een (sub)verwerker van Hyfen.

2

Met welk doel en op basis van welke grondslagen verwerkt Hyfen uw persoonsgegevens?

Hyfen verwerkt alleen persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om u in de gelegenheid te stellen contact te kunnen hebben met Hyfen

 • Om inzicht te krijgen in het publiek dat geïnteresseerd is in Hyfen of een door Hyfen georganiseerd evenement.

 • Om contact op te kunnen nemen voor een specifiek doel, zoals het opvragen van feedback over de producten van Hyfen of het uitvoeren van evenementen, zoals webinars.
   

Hyfen baseert deze verwerkingen op uw toestemming, het uitvoeren van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang. Wanneer u een overeenkomst met Hyfen hebt afgesloten, is het uitvoeren daarvan de grondslag. Uiteraard zal, wanneer dit op basis van het uitvoeren van de overeenkomst niet meer nodig is, het verwerken van de gegevens stoppen. Wanneer u toestemming hebt gegeven, baseren wij onze verwerking op uw toestemming. Hyfen hanteert verder als uitgangspunt geen andere verwerkingsgrondslag, maar het kan voorkomen dat Hyfen, omdat dit noodzakelijk is, toch uw persoonsgegevens verwerkt. Hyfen draagt er zorg voor dat dit dan uitsluitend gebeurt wanneer daar een gerechtvaardigd belang voor bestaat.

3

Om welke gegevens gaat het precies?
 • Geslacht

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mail adres

 • Alias

 • (mobiele) telefoonnummer

 • Organisatie

 • Woon- of vestigingsplaats

4

Gegevensverstrekking aan derden

Hyfen verstrekt geen gegevens aan derden, buiten de verstrekking aan of verkrijging via (sub)verwerkers die uw gegevens verwerken ten behoeve van de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

5

Bewaren van uw gegevens

Hyfen bewaart uw gegevens voor zolang deze nodig zijn om het doel waarvoor ze verzameld zijn te verwezenlijken, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer het doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt is bereikt en/of er geen wettelijke verplichtingen (meer) zijn om uw gegevens te bewaren, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Deze verwijdering zal altijd binnen de maximum periode van negentig dagen plaatsvinden.

6

Beveiliging van gegevens

Hyfen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. Wanneer Hyfen gebruik maakt van een derde partij voor het verzamelen van uw gegevens, verplicht Hyfen die derde partij om zorg te dragen voor het inrichten van voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Wanneer Hyfen zelf uw gegevens opslaat, draagt Hyfen er zorg voor dat dit op een adequate wijze is ingeregeld.

7

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Wanneer u hierom verzoekt zal Hyfen u inzicht geven in de gegevens die Hyfen over u verwerkt. U kunt Hyfen tevens verzoeken om uw gegevens aan te laten passen, aan te laten vullen of te laten verwijderen. Ook kunt u Hyfen verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Hyfen zal uw verzoek(ken) honoreren voor zover de wet dit voorschrijft. U kunt de verzoeken die hier worden genoemd op ieder moment en zonder kosten bij Hyfen maken.


Recht op gegevensoverdracht

U kunt Hyfen verzoeken om, de gegevens die Hyfen met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met Hyfen verwerkt, naar een andere partij te laten overdragen. Hyfen zal een dergelijk verzoek honoreren voor zover dit technisch mogelijk is en de wet dit voorschrijft.


Klachten

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit melden via info@hyfen.nl. Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8

Minderjarigen

Wanneer u als gebruiker jonger bent dan 16 jaar en er worden u gebruiksvoorwaarden voorgelegd, dan heeft u toestemming van uw ouders nodig om deze gebruiksvoorwaarden te accepteren. Uw rechten en plichten als minderjarige worden in die gevallen door uw ouders of voogd waargenomen.

9

Cookies

De cookies die op onze website worden gebruikt, vallen in een van de vier categorieën:

 • Essentiele Cookies: Met essentiële cookies kunt u door de website navigeren en essentiële functies gebruiken, zoals beveiligde en privégedeelten.

 • Analytics Cookies: Analytics cookies laten ons begrijpen hoe u onze website gebruikt (bijv. welke pagina's u bezoekt), om statistieken te verstrekken over hoe onze website wordt gebruikt, om de website te verbeteren door eventuele fouten en prestatieproblemen te identificeren.

 • Functionele Cookies: Functionele cookies zijn cookies die worden gebruikt om keuzes te onthouden die gebruikers maken om hun ervaring te verbeteren (bijv. taal).

 • Marketing Cookies: Marketing cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de impact van onze marketingcampagnes op andere websites op gebruikers en niet-gebruikers. ​

 

Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren, verwijderen en blokkeren, gaat u naar https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/internet/cookies‎, www.aboutcookies.org  of www.allaboutcookies.org. ​

 

Het is mogelijk om te voorkomen dat uw browser cookies accepteert door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen. U vindt deze instellingen meestal in het menu "opties" of "voorkeuren" van uw browser.

 

Houd er rekening mee dat het verwijderen van onze cookies, het uitschakelen van toekomstige cookies of trackingtechnologieën ervoor kan zorgen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde gebieden of functies van onze Services, of dat dit uw gebruikerservaring op een andere manier negatief kan beïnvloeden.

 

​De volgende links kunnen nuttig zijn, of u kunt de "Help"-optie in uw browser gebruiken.Hyfen maakt op haar website(s) alleen gebruik van functionele cookies: 

10

Aansprakelijkheid

Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt door Hyfen. Desalniettemin kan het voorkomen dat Hyfen foutief uw gegevens verwerkt. Wanneer dit gebeurt als u aan Hyfen foutieve gegevens aanlevert, draagt Hyfen daarvoor geen aansprakelijkheid.

11

Over deze privacyverklaring

Hyfen verstrekt geen gegevens aan derden, buiten de verstrekking aan of verkrijging via (sub)verwerkers die uw gegevens verwerken ten behoeve van de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Hoe kunnen we jou helpen?

bottom of page